Αγγλικός όρος

excess, base

Ορισμός

Η διαφορά ανάμεσα στη φυσιολογική και στην πραγματική συγκέντρωση του ρυθμιστικού διαλύματος βάσης σε δείγμα αίματος όταν τιτλοποιείται από ισχυρό οξύ σε pH= 7.4 και PCO2= 40 mmHg. Το πλεόνασμα βάσης συνήθως υπολογίζεται έμμεσα χρησιμοποιώντας τιμές του pH και της PCO2 με βάση γνωστές σχέσεις.

Υπώνυμος όρος


base excess of blood
base excess of extracellular fluid