Αγγλικός όρος

Valsalva's maneuver

Ορισμός

Προσπάθεια βίαιης εκπνοής με κλειστή τη γλωττίδα, τη μύτη και το στόμα. Ο χειρισμός αυτός προκαλεί αυξημένη ενδοθωρακική πίεση, μείωση της καρδιακής συχνότητας, μείωση της φλεβικής επαναφοράς αίματος και αυξημένη φλεβική πίεση. Εφόσον οι ευσταχιανές σάλπιγγες δεν είναι αποφραγμένες, θα αυξηθεί επίσης η πίεση στην τυμπανική μεμβράνη. Όταν ο χειρισμός γίνεται με μόνο τη γλωττίδα κλειστή, θα αυξηθεί μόνο η ενδοθωρακική πίεση. Ο χειρισμός μπορεί να βοηθήσει στη μετατροπή μιας υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας σε φλεβοκομβικό ρυθμό ή στο άνοιγμα των έξω ακουστικών πόρων που αποφράχθηκαν κατά τη διάρκεια μιας απότομης κατάβασης από υψόμετρο.

Ετυμολογία

Antonio Maria Valsalva, Ιταλός ανατόμος 1666-1723