Αγγλικός όρος

zygomatic process

Ορισμός

1. Λεπτή προεκβολή του κροταφικού οστού. Σχηματίζει το οπίσθιο τμήμα του ζυγωματικού τόξου.

2. Η οπίσθια προεκβολή του ζυγωματικού οστού. Σχηματίζει το πρόσθιο τμήμα του ζυγωματικού τόξου.

Κύριος όρος

process