Το φθόριο είναι αέριο χρώματος κιτρινοπράσινου, χαρακτηριστικής ερεθιστικής οσμής. Το θειικό οξύ όταν αντιδρά με φθορίτη (Fluorspar), παράγει υδροφθορικό οξύ,

CaF2 + HzSO4 --> CaSO4 + 2HF

το οποίο είναι το αρχικό υλικό για τη σύνθεση πολλών φθοριούχων ενώσεων.
Ή υδατική μορφή του υδροφθορίου καλείται υδροφθορικό οξύ και τα άλατά του χρησιμοποιούνται στην παραγωγή οργανικών και ανόργανων φθοριούχων ενώσεων στη βιομηχανία του πετρελαίου, αλουμινίου, στον διαχωρισμό των ισοτόπων του ουρανίου και στις βιομηχανίες χρωμάτων και κεραμικών. Επίσης χρησιμοποιείται στη θόλωση και τη χάραξη του γυαλιού, στη σμάλτωση και γαλβάνιση του σιδήρου. Τα φθοριούχα χρησιμοποιούνται επίσης στη χύτευση του νικελίου, του χαλκού, του χρυσού και του αργύρου, στη φθορίωση του νερού, ως ζιζανιοκτόνα και μυοκτόνα για τον καθαρισμό του ορείχαλκου, του χαλκού και των κρυστάλλων.
Οι εργαζόμενοι που κατά την απασχόλησή τους χρησιμοποιούν κρυόλιθο ή φθορίτη και εκείνοι, οι οποίοι κατασκευάζουν λιπάσματα από φωσφορούχα ορυκτά, είναι εκτεθειμένοι στα φθοριούχα.

Το φθόριο και οι ενώσεις του είναι κυρίως ερεθιστικά του δέρματος, των οφθαλμών των βλεννογόνων και των πνευμόνων. Μετά από χρόνια έκθεση σε φθοριούχα στον αέρα είναι δυνατόν να εμφανισθούν ρινορραγίες και ιγμορίτιδα. Εισπνοή υψηλών συγκεντρώσεων φθοριούχων ή υδροφθορίου μπορεί να προκαλέσει πνευμονικό οίδημα. Είναι δυνατό να προκαλέσουν επίσης ναυτία, εμετό και απώλεια της όρεξης. Έχει αναφερθεί ένας θάνατος από οξεία δηλητηρίαση με φθόριο, μετά από έγκαυμα με υδροφθορικό οξύ, το οποίο κατελάμβανε το 2,5% της επιφανείας του σώματος.

Παρατηρήθηκε επίσης σοβαρή υπασβεσταιμία με επιμήκυνση του Q-Τ διαστήματος στο ΗΚΓ, τετανία όμως δεν παρατηρήθηκε, σημειώθηκε μεταβολική εξέωση και υπομαγνησαιμία. Η θεραπεία των εγκαυμάτων του δέρματος, συνίσταται σε πολύ καλό πλύσιμο της εγκαυματικής περιοχής και τοπική έγχυση γλυκονικού ασβεστίου, ώστε να σχηματιστούν φθοριούχα άλατα και να προληφθεί η απορρόφηση.

Οι φθοριούχες ενώσεις κατά προτίμηση κατακρατούνται στα οστά. Το κύριο εύρημα της φθορίωσης είναι ο σχηματισμός προοδευτικώς νέου οστού εις το περιόστεο.
Η νεφρική ανεπάρκεια χαρακτηρίζεται από πολυδιψία και πολυουρία, η οποία οφείλεται σε δυσλειτουργία του άπω εσπειραμένου σωληναρίου. Οι οργανικές ενώσεις του φθορίου χρησιμοποιούνται ως μυοκτόνα, ψυκτικά υγρά, προωθητικά των αεροζόλ και στα πλαστικά. Μία πρόσφατη επιδημιολογική μελέτη σε εργάτες που απασχολούνται στην παρασκευή οργανικών φθοριούχων ανώσεων δεν επέδειξε ασυνήθη θνητότητα ή θνησιμότητα.