Παθολογική μεταφορά του ύψους της φωνής, που μπορεί να εμφανιστεί στην αρχή της εφηβείας στα αγόρια. Η φωνή διακυμαίνεται ανάμεσα στους υψηλούς τόνους της παιδικής φωνής και στους μπάσους τόνους της ανδρικής φωνής χωρίς να σταθεροποιείται.

Οφείλεται στη δυσαρμονική ανάπτυξη των οργάνων που μπορεί να συμβεί σ’ αυτή την ηλικία, π.χ. ο λάρυγγας να παραμένει παιδικός και έτσι οι μύες του λάρυγγα να μην είναι έτοιμοι να δεχθούν τις ορμονικές αλλαγές που συμβαίνουν στον οργανισμό του εφήβου.

Επίσης, μπορεί να οφείλεται σε ψυχολογικούς παράγοντες του ατόμου σε σχέση με το περιβάλλον του.