Μία νέα χειρουργική µέθοδος, η ‘χειρουργική µέσω ενός µόνο σηµείου εισόδου (Single-Access Surgery)’, δοκιµάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σε τι συνίσταται, όµως, αυτή και ποια είναι τα οφέλη για τον ασθενή;

Με ειδική λαπαροσκοπική κάµερα και δύο λαπαροσκοπικά εργαλεία έγινε η κινητοποίηση της σκωληκοειδούς απόφυσης, η απολίνωση της βάσης και των αγγείων της.

Η σκωληκοειδής απόφυση αφαιρέθηκε κατόπιν από την οπή του οµφαλού χωρίς την ανάγκη άλλων τοµών στο κοιλιακό τοίχωµα.

Με επιτυχία διεξήχθησαν στο νοσοκοµείο ΥΓΕΙΑ οι πρώτες λαπαροσκοπικές επεµβάσεις αφαίρεσης της σκωληκοειδούς απόφυσης και κύστης ωοθήκης µε τη χρήση µόνο µιας µικρής τοµής στον οµφαλό, χωρίς ορατές µετεγχειρητικές ουλές. Η νέα τεχνική ονοµάζεται ‘χειρουργική µέσω ενός σηµείου εισόδου (Single-Access Surgery)’ και αποτελεί καινοτόµο λαπαροσκοπική µέθοδο, η οποία δεν αφήνει ορατές µετεγχειρητικές ουλές.

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιεί ως µοναδικό σηµείο εισόδου στο κοιλιακό τοίχωµα τον οµφαλό, ο οποίος είναι µία προϋπάρχουσα φυσική ουλή του σώµατος.

Τα τελευταία χρόνια οι νέες χειρουργικές τεχνικές προσπαθούν να µειώσουν όσο είναι δυνατόν το µετεγχειρητικό πόνο και τραύµα. Η λαπαροσκοπική χειρουργική, που αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1980 κατάργησε τις µεγάλες τοµές και επέτρεψε να γίνονται οι επεµβάσεις µέσω πολλαπλών µικρών τοµών σε διάφορα σηµεία του κοιλιακού τοιχώµατος, διαµέσου των οποίων εισέρχονται ειδικά λαπαροσκοπικά εργαλεία και κάµερα.

Σήµερα πραγµατοποιούνται παγκοσµίως περισσότερες από 4 εκατοµµύρια λαπαροσκοπικές επεµβάσεις κάθε χρόνο. Η παραδοσιακή λαπαροσκοπική τεχνική απαιτεί όµως τη δηµιουργία τριών - πέντε τοµών στο κοιλιακό τοίχωµα, οι οποίες αφήνουν αντίστοιχες ουλές και είναι επώδυνες διότι διατέµνουν τους µύες του κοιλιακού τοιχώµατος.

Πρόσφατα, αναπτύχθηκε η τεχνική NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) η οποία καταργεί τις µικρές τοµές δέρµατος και η είσοδος των χειρουργικών εργαλείων στην κοιλιακή χώρα γίνεται από φυσικά στόµια του ανθρώπινου σώµατος, όπως του στόµατος, του πρωκτού και του κόλπου της γυναίκας.

Η κλινική εφαρµογή όµως της µεθόδου αυτής παραµένει περιορισµένη, διότι δεν έχουν επιλυθεί σηµαντικά προβλήµατα, όπως η ασφαλής σύγκλιση της πύλης εισόδου των χρησιµοποιούµενων εργαλείων.

Εξέλιξη της τεχνικής NOTES

Εξέλιξη της τεχνικής NOTES αποτελεί η Single-Access Surgery, η οποία χρησιµοποιεί ως αποκλειστικό σηµείο εισόδου στην κοιλιά τον οµφαλό που αποτελεί τη µόνη ‘φυσική οπή’ του κοιλιακού τοιχώµατος και επίσης προϋπάρχουσα φυσική ουλή.

Μέσω του οµφαλού ο χειρουργός εισέρχεται στην περιτοναϊκή κοιλότητα και χρησιµοποιώντας πολύ λεπτά λαπαροσκοπικά εργαλεία και κάµερα διαµέτρου µικρότερης των 5 χιλιοστών πραγµατοποιεί διάφορες επεµβάσεις.

Τα αναµενόµενα οφέλη από τη µέθοδο της Single-Access Surgery είναι πολλά. Εκτός από το άριστο κοσµητικό αποτέλεσµα, αναµένεται σηµαντική µείωση του µετεγχειρητικού πόνου εφόσον δεν υπάρχουν άλλες τοµές στο κοιλιακό τοίχωµα.

Οι απαιτήσεις σε αναισθητικά φάρµακα αναµένεται να είναι µικρότερες, όπως επίσης αναµένεται να είναι κατά πολύ µικρότερη και η καταστολή του ανοσοποιητικού συστήµατος που παρατηρείται µετά την επέµβαση. Όλα αυτά έχουν ως συνέπεια την ταχύτερη ανάρρωση και επάνοδο του ασθενούς στη φυσιολογική ζωή.

Η τεχνική αυτή αρχίζει να εφαρµόζεται και σε άλλες λαπαροσκοπικές επεµβάσεις, όπως χολοκυστεκτοµή, λύση συµφύσεων, κολεκτοµή, σπληνεκτοµή, νεφρεκτοµή, τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου, αφαίρεση κύστεων ωοθήκης και σε άλλες γυναικολογικές και ουρολογικές επεµβάσεις.


Πηγές: Δηµήτριος Τσακαγιάννης, Χειρουργός (µε τη συνεργασία του Ανδρέα Κυριακόπουλου, Χειρουργού).