Με στόχο την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε οδηγίες για την αντιμετώπιση των αιμοκαθαρόμενων ασθενών που νοσούν από Κορωνοϊό από τις μονάδες αιμοκάθαρσης του Ιδιωτικού Τομέα Υγείας. Στην επιστολή -οδηγίες αναφέρονται τα εξής:

Με δεδομένα : α) την πανδημία από τον κορωνοϊό SARS-COVID 19 και την πολύ μεγάλη διασπορά της νέας μετάλλαξης (μετάλλαξη όμικρον - Ο-), β) το αυξανόμενο ποσοστό των ασθενών σε τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής νόσου (ΤΣ-ΧNΝ) που  υποβάλλονται πανελλαδικά σε χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση σε μονάδες του  ιδιωτικού τομέα υγείας δηλ. σε Μονάδες Τεχνητού Νεφρού - ΜΤΝ (λειτουργούν  εντός ιδιωτικών κλινικών) και Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης - ΜΧΑ (Λειτουργούν  σε ανεξάρτητα κτήρια), γ) το γεγονός ότι οι με ΤΣ-ΧΝΝ ασθενείς είναι ως εκ της νόσου ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς και οι περισσότεροι από αυτούς με  σημαντικές συν-νοσηρότητες και επομένως υψηλού κινδύνου για μεγαλύτερη  νοσηρότητα και θνητότητα εκ της πανδημίας, δ) τον υποχρεωτικό για τρείς  φορές/εβδομάδα συγχρωτισμό των ασθενών αυτών στο χώρο των ΜΤΝ ή ΜΧΑ ( κυρίως αίθουσα αιμοκάθαρσης και αίθουσα αναμονής ) και επομένως τον πολύ μεγάλο κίνδυνο διασποράς του ιού από ασθενή σε ασθενή, ε) την ήδη προσβολή εκ  του ιού ενός όχι αμελητέου αριθμού αιμοκαθαιρόμενων ασθενών/Μονάδα  Αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα (ο αριθμός αυτός υπολογίζεται σήμερα στο 3- 5% των ασθενών κάθε μονάδας και φαίνεται ότι συνεχώς ο αριθμός αυτός  αυξάνεται), στ) την με βάση τις μέχρι σήμερα οδηγίες/γνώσεις/επιστημονικά δεδομένα υποχρεωτική μετάβαση στις ΜΤΝ των δημοσίων νοσοκομείων όλων των  αιμοκαθαιρόμενων ασθενών των ιδιωτικών μονάδων αιμοκάθαρσης που έχουν  προσβληθεί από τον κορωνοϊό και εκδηλώνουν ήπια μορφή νόσου ώστε να  υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση μέχρι να έχουν αρνητικό Rapid Test (αυτό συνήθως  επιτυγχάνεται 10 περίπου ημέρες μετά τη διαπίστωση της προσβολής από τον ιό) και να επιστρέψουν στη μονάδα τους και ζ) το ότι οι ΜΤΝ των χαρακτηριζόμενων ως  COVID νοσοκομείων αδυνατούν πλέον να εξυπηρετήσουν/αντιμετωπίσουν σε  μόνιμη βάση και για το αναγκαίο διάστημα όλους τους προσβληθέντες με κορωνοϊό  αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς του ιδιωτικού τομέα υγείας και πολλοί από αυτούς  μεταβαίνουν κάθε φορά στις ΜΤΝ των εφημερευόντων νοσοκομείων υφιστάμενοι  τεράστια ταλαιπωρία ( ο χρόνος αναμονής στα νοσοκομεία μέχρι να υποβληθούν σε  αιμοκάθαρση ξεπερνά πολλές φορές τις 4-5 ώρες και συνήθως η συνεδρία  αιμοκάθαρσης περιορίζεται χρονικά, ενώ πάλι αν δεν έχουν τη δυνατότητα να  μεταβούν στις ΜΤΝ με δικό τους όχημα αρχίζει ο μαραθώνιος μετάβασης και  αποχώρησης από την μονάδα με το ΕΚΑΒ):

Συνιστάται όπως οι μονάδες αιμοκάθαρσης (ΜΤΝ και ΜΧΑ) του ιδιωτικού τομέα υγείας υποβάλλουν στο χώρο τους σε αιμοκάθαρση όλους τους COVID θετικούς  ασθενείς τους με ήπια εκδήλωση της νόσου ( δηλ. ασθενείς που δεν απαιτούν  νοσηλεία σε ειδικές κλινικές COVID ), εφ όσον έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν το παρακάτω πρωτόκολλο: 

Στις ΜΤΝ και ΜΧΑ αιμοκαθαίρονται ασθενείς COVID-19 που είναι ασυμπτωματικοί  ή εμφανίζουν ήπια συμπτωματολογία ( π.χ μικρή καταρροή ή βήχα ή πονοκέφαλο  ή δεκατική πυρετική κίνηση ). Επίσης, μπορούν να αιμοκαθαίρονται ασθενείς που  νοσηλεύτηκαν και εξήλθαν από το νοσοκομείο λόγω βελτίωσης της κλινικής τους  εικόνας κατά την κρίση του θεράποντα ιατρού ακόμη και εάν δεν πληρούνται τα  κριτήρια άρσης της απομόνωσής τους (παράγραφος 9). Μέχρι να πληρούνται τα  κριτήρια άρσης της απομόνωσής τους συνεχίζουν να αιμοκαθαίρονται με τους  θετικούς ασθενείς.  

Πρωτόκολλο αντιμετώπισης των COVID θετικών ασθενών που υποβάλλονται σε  αιμοκάθαρση στις ΜΤΝ και ΜΧΑ του ιδιωτικού τομέα υγείας στις οποίες είναι  ενταγμένοι. 

1. Οι ασθενείς θα πρέπει να υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση σε  ξεχωριστό χώρο/αίθουσα αιμοκάθαρσης από τους COVID αρνητικούς  ασθενείς. Ως τέτοιος χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η κίτρινη μονάδα  / αίθουσα αιμοκάθαρσης υπό την προϋπόθεση ότι στη ΜΤΝ ή ΜΧΑ δεν  χρησιμοποιείται για αιμοκάθαρση ασθενών με ηπατίτιδα Β ή C. 

2. Σε περίπτωση που η ΜΤΝ ή ΜΧΑ δεν διαθέτει ξεχωριστό χώρο, οι  COVID (+) ασθενείς μπορεί να υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση στην αίθουσα  αιμοκάθαρσης που υποβάλλονται και οι COVID αρνητικοί ασθενείς μετά το  πέρας των συνεδριών αιμοκάθαρσης της ημέρας και σε συγκεκριμένα  μηχανήματα αιμοκάθαρσης, τα οποία εάν υπάρχει διαθεσιμότητα μέχρι την  ολοκλήρωση των συνεδριών αιμοκάθαρσης των κρουσμάτων COVID-19 να  μην χρησιμοποιούνται από άλλους ασθενείς. Η βάρδια αιμοκάθαρσης των  θετικών αιμοκαθαιρόμενων να γίνεται ημέρα με το λιγότερο δυνατό φορτίο  ασθενών ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επαρκούς απολύμανσης των  άψυχων επιφανειών καθώς και ο μέγιστος δυνατός χρόνος φυσικού  αερισμού του χώρου. O κλιματισμός των αιθουσών αιμοκάθαρσης θα  πρέπει να ακολουθούν τις τεχνικές προδιαγραφές του ΥΥ, ενώ ο καθαρισμός  και η απολύμανση του χώρου τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.  

3. Πρέπει να εξασφαλιστεί ο επαρκής αερισμός του χώρου  αιμοκάθαρσης 

4. Το προσωπικό που θα ασχοληθεί με τη φροντίδα των θετικών  ασθενών θα πρέπει να ασχολείται αποκλειστικά με τους COVID (+) ασθενείς,  να εκπαιδευτεί στην εφαρμογή όλων των ενδεικνυόμενων μέτρων πρόληψης  και ελέγχου διασποράς του SARS CoV2 και να ελέγχεται συστηματικά (δίς  εβδομαδιαίως) με άμεσο αντιγονικό τεστ. 

5. Ο ιατρονοσηλευτικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για τη  φροντίδα των θετικών ασθενών θα πρέπει να είναι μίας χρήσης ή  αποκλειστικός για τους συγκεκριμένους ασθενείς (ιατρικά ακουστικά,  πιεσόμετρα, οξύμετρα κ.ά). Σε διαφορετική περίπτωση ο εξοπλισμός θα  πρέπει να απολυμαίνεται μετά τη χρήση του από ασθενή σε ασθενή  σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

6. Η αναμονή των θετικών ασθενών πριν και μετά την αιμοκάθαρση  γίνεται σε ξεχωριστό χώρο αναμονής από τους COVID αρνητικούς ασθενείς, τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα όπως μάσκα υψηλής αναπνευστικής  προστασίας, υγιεινή χεριών και αποστάσεις μεταξύ τους.  

7. Καθ’ όλη τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης, οι ασθενείς φορούν μάσκα  υψηλής αναπνευστικής προστασίας την οποία δεν αφαιρούν για λήψη  τροφής ή υγρών, παρά μόνο εάν υπάρχει ανάγκη. 

8. Οι COVID θετικοί ασθενείς δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν  ανελκυστήρα της Μονάδας Αιμοκάθαρσης που χρησιμοποιούν οι COVID αρνητικοί ασθενείς, αλλά διαφορετικό που να πληροί τις προϋποθέσεις του  ΕΟΔΥ 

Η μεταφορά των COVID θετικών ασθενών προς και από την Μονάδα Αιμοκάθαρσης  θα πρέπει να γίνεται με δικά τους μέσα. Σε περίπτωση που ο ασθενής αδυνατεί ή  δεν έχει να χρησιμοποιήσει δικό του μέσο μεταφοράς, μπορεί να μεταφέρεται  μεμονωμένα ή και με άλλο COVID θετικό ασθενή με ασθενοφόρο της μονάδας  του. Το ασθενοφόρο θα πρέπει να μεταφέρει αποκλειστικά θετικούς ασθενείς με  κατάλληλα εξοπλισμένο προσωπικό (μέτρα ατομικής προστασίας) ή μετά την χρήση  του να απολυμαίνεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες για την απολύμανση των  οχημάτων του ΕΚΑΒ.  

9. Κριτήρια άρσης απομόνωσης κρουσμάτων COVID-19 σε  αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς σύμφωνα με τα πρόσφατα κριτήρια του ECDC για ανοσοκατασταλμένους ασθενείς: 

Λύση του πυρετού για τουλάχιστον 24 ώρες χωρίς λήψη αντιπυρετικού και βελτίωση των υπόλοιπων συμπτωμάτων  και 2 (δύο) αρνητικούς εργαστηριακούς ελέγχους για SARS CoV2 (άμεσο αντιγονικό ή μοριακό τεστ) που έχουν ληφθεί με μεσοδιάστημα 24ωρών  ή 20 ημέρες απομόνωσης από την έναρξη των συμπτωμάτων του. 

Ασθενείς που εξέρχονται από νοσοκομείο (κλινική COVID) λόγω βελτίωσης της  κλινικής τους εικόνας σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού θα πρέπει να  συνεχίζουν την απομόνωσή τους σε ασφαλές ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην  Μονάδα μέχρι να πληρούνται τα κριτήρια άρσης της απομόνωσής τους.  

Το προσωπικό που φροντίζει τον ασθενή θα πρέπει να τηρεί όλα τα μέτρα  πρόληψης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην απομόνωση. Ο πρώτος εργαστηριακός έλεγχος μπορεί να υλοποιηθεί μετά την 3η ημέρα  νόσησης.  Τέλος, επισημαίνεται ότι επειδή, λόγω του αναγκαστικού τρις εβδομαδιαίως  συγχρωτισμού των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών στις ΜΤΝ και ΜΧΑ, αυξάνεται πολύ η πιθανότητα μετάδοσης της νόσου ακόμα και σε πλήρως εμβολιασμένους  ασθενείς και προκειμένου να γίνεται ταχύτερη ανίχνευση των COVID θετικών  ασυμπτωματικών ασθενών, επιβάλλεται ο εβδομαδιαίος έλεγχος με Rapid test  όλων των πλήρως εμβολιασμένων ασθενών των Μονάδων Αιμοκάθαρσης, ενώ  αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς που επιμένουν να μην εμβολιαστούν θα πρέπει να  υποβάλλονται υποχρεωτικώς σε Rapid test πριν κάθε συνεδρία αιμοκάθαρσης. 

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Το ρινικό μικροβίωμα πιθανός διαγνωστικός βιοδείκτης για τη σηψαιμία
Ποιες τροφές είναι αφροδισιακές
'Αρειος Πάγος: Αντισυνταγματική η περικοπή στους μισθούς νοσοκομειακών γιατρών