Ο κύβος ερρίφθει τη προηγούμενη Πέμπτη όπως μαθαίνουμε και το αποτέλεσμα είναι σύμφωνα με φήμες ότι αλλάζουν χέρια τα ηνία στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, ενώ αναμένονται και οι σχετικές ανακοινώσεις εντός της εβδομάδας.

Ο νυν πρόεδρος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης ο κ. Δ. Φιλίππου, ο οποίος κατά γενική ομολογία είχε επιφορτιστεί με μεγάλο όγκο δουλειάς προς πολλά μέτωπα αποχωρεί από αυτή τη θέση και όπως ακούγεται την παραχωρεί σε γυναίκα και νυν μέλος της Ε.Δ., η οποία είναι και διοικητικό στέλεχος (μη εκτελεστικό μέλος) στον ΕΟΠΥΥ. Το όνομα που ακούγεται είναι της κας. Βασιλικής – Κωνσταντίνας Γκογκοζώτου. Βεβαίως μέχρι τις επίσημες ανακοινώσεις, καλό είναι να αναφερθεί και η περιρρέουσα φημολογία για άντρα να αναλαμβάνει τα ηνία της Ε.Δ. Ιδωμεν...

Ο κ. Δ. Φιλίππου θα συνεχίσει την προσφορά των υπηρεσιών του από την θέση του προέδρου του ΕΟΦ, ο οποίος όπως αναφέρει και στην ιστοσελίδα του δεν ασχολείται μόνο με το φάρμακο, αλλά με ένα ευρύτατο πεδίο αντικειμένων και συγκεκριμένα

  • φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης
  • φαρμακούχων ζωοτροφών και προσθετικών ζωοτροφών
  • τροφίμων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής
  • βιοκτόνων
  • ιατρικών βοηθημάτων
  • καλλυντικών κ.λπ. 

Συνολικά οι αλλαγές στην Ε.Δ. μάλλον θα είναι τρεις, αλλά όπως πολύ σωστά μας μετέφερε παράγοντας δεν έχει σημασία ο αριθμός, αλλά το γεγονός ότι τα νέα στελέχη έχουν γνώση της αγορά. 

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές μέρες δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο καθορισμός των Κριτηρίων διαπραγμάτευσης των τιμών των φαρμάκων. Με βάση αυτά: 

Άρθρο 1

1. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων λαμβάνει υπόψιν της τα κάτωθι κριτήρια κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης:

α) Το ύψος του ποσού αυτόματης επιστροφής (claw back) και του κλιμακωτού ποσοστού έκπτωσης (rebate) του εκάστοτε φαρμάκου,

β) τον όγκο πωλήσεών του σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

γ) τις τιμές πώλησής του σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως, όταν αυτές υπολείπονται της τιμής πώλησής του στην Ελληνική Επικράτεια και πρόκειται για φάρμακο υπό προστασία,

δ) τον χρόνο λήξης της περιόδου προστασίας του, εάν πρόκειται για φάρμακο υπό προστασία,

ε) τον τρόπο σύναψης των συμφωνιών με τους ΚΑΚ και τον Κανονισμό Λειτουργίας της,

στ) τον τρόπο ορισμού των τιμών αναφοράς (ΤΑ), που αποτελούν ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,

ζ) τη θεραπευτική αξία του προϊόντος και την αναγκαιότητα της θεραπείας,

η) την επιρροή της εκάστοτε συμφωνίας στη συνολική φαρμακευτική δαπάνη.

Οι τιμές πώλησης που λαμβάνονται υπόψη ως κριτήριο θα είναι οι τιμές της βάσης δεδομένων EURIPID ή των ιστοσελίδων των επίσημων αρμοδίων κρατών της ΕΕ, όπου κυκλοφορεί το εκάστοτε φάρμακο.

Η Επιτροπή μπορεί να βρίσκει τον όγκο πωλήσεων του φαρμάκου με κάθε πρόσφορο μέσο.

Η λήψη υπόψη των συγκεκριμένων κριτηρίων δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να τα αξιολογεί κατά το εύρος της διαπραγμάτευσης και να τεκμηριώνει την άποψή της βάσει αυτών, σε συνδυασμό με άλλα πραγματικά στοιχεία και ιδίως την αναγκαιότητα της θεραπείας και τη θεραπευτική αξία του εκάστοτε υπό διαπραγμάτευση φαρμάκου, που μπορεί να δικαιολογεί αποκλίσεις από τα ανωτέρω κριτήρια.

2. Για διαπραγμάτευση καλούνται κατά προτεραιότητα τα φάρμακα υπό καθεστώς προστασίας βάσει στοιχείων δαπάνης του ΕΟΠΥΥ για την εξωνοσοκομειακή αγορά και βάσει στοιχείων του ΕΟΦ για τα νοσοκομειακά φάρμακα.

3. α) Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης συμμετέχουν όλα τα προϊόντα που διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας, έχουν τιμή ή έχουν υποβάλει αίτημα για λήψη τιμής/ αποζημίωση.

β) Οι ΚΑΚ υποβάλλουν στην Επιτροπή υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία της κατανάλωσης/των τιμών του προς διαπραγμάτευση προϊόντος/δραστικής σε άλλες χώρες μέλη της Ε.Ε.

4. α) Η διάρκεια των συμφωνιών είναι κατά προτεραιότητα ετήσια, εκτός εάν προδήλως υπάρχει όφελος για σύναψη συμφωνίας πέραν του έτους, όχι όμως άνω των τριών ετών (3).

β) Οι κλειστοί προϋπολογισμοί θα πρέπει να προσδιορίζονται τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την έναρξη της εφαρμογής τους και να λαμβάνουν υπόψιν τους τις εισαγωγές νέων προϊόντων και τις λήξεις των περιόδων προστασίας, δύνανται δε να εφαρμόζονται από την αρχή του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου συμφωνούνται.

γ) Οι συμφωνίες που αφορούν σε προϊόντα που χάνουν την προστασία ενόσω βρίσκονται σε συμφωνία για κλειστό προϋπολογισμό δύνανται να λήγουν αυτοδίκαια με την κυκλοφορία του πρώτου γενοσήμου/υβριδικού/ βιοομοειδούς, τα οποία εισάγονται άμεσα στη λίστα και καλούνται όλοι οι ΚΑΚ σε νέα διαπραγμάτευση, εάν προ-δήλως υπάρχει όφελος μείωσης της δαπάνης.

δ) Τα φάρμακα που βρίσκονται εντός συμφωνιών διαπραγμάτευσης διετούς ή τριετούς διάρκειας και δεν χάνουν την προστασία τους θα πρέπει να συνεχίζουν με τους υφιστάμενους όρους συμφωνίας για ένα (1) έτος τουλάχιστον από την έναρξη ισχύος της, εφόσον κυκλοφορήσουν εντός της διετίας ή τριετίας νέα φαρμακευτικά προϊόντα της ίδιας δραστικής ή με τις ίδιες ενδείξεις.

ε) Τα νέα φάρμακα που εντάσσονται κατόπιν συμφωνίας στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων δεν θα καλούνται σε νέα διαπραγμάτευση για το χρονικό διάστημα του συμφωνητικού με ελάχιστο το ένα (1) έτος.

5. Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, ο ΚΑΚ δύναται να αναλάβει την υποχρέωση να καλύψει μέρος της συμμετοχής του ασθενούς με αίτησή του.

6. α) Η απόφαση λήψης αποζημίωσης δύναται να γίνεται βάσει αποτελέσματος, δηλαδή βασισμένη σε πραγματικά κλινικά δεδομένα (Real World Evidence - RWE). Οι ΚΑΚ σε αυτή την περίπτωση οφείλουν, εάν τους ζητηθεί, να παρέχουν στοιχεία για βιοδείκτες και βιοχημικές αναλύσεις και όχι μόνο από κλινικές μελέτες.

β) Οι ενδιαφερόμενοι ΚΑΚ ενημερώνονται για τους λόγους της τυχόν απόρριψης της αίτησης αποζημίωσης του προϊόντος τους.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αρ. 63025/17.8.2018 απόφαση (Β' 3585).

 

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Το Συμβούλιο της Ευρώπης συνιστά καλύτερη πρόσβαση στην αντισύλληψη και την άμβλωση
Μ. Θεοδωρίδου στο iatronet.gr: Γιατί θεωρούνται άνοσοι στην ιλαρά όσοι γεννήθηκαν πριν από το 1970
Ιωάννινα: Πρόγραμμα Συνεδρίου Εθνοφαρμακολογίας