Όταν τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα χάνουν την επίδρασή τους μετά από μια αρχική καλή ανταπόκριση, μια δόση εσκεταμίνης, χορηγούμενη ενδοφλεβίως, θα μπορούσε να αναβιώσει την ανταπόκριση στα αντικαταθλιπτικά. Αυτό υποδηλώνει μια μικρή πιλοτική μελέτη από την Κίνα, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στο JAMA Network Open.

Η εσκεταμίνη (esketamine), το S-εναντιομερές της ρακεμικής κεταμίνης, είναι ένας μη εκλεκτικός, συναγωνιστικός ανταγωνιστής του N-μεθυλ-D-ασπαρτικού (NMDA) υποδοχέα, ενός ιοντοτροπικού υποδοχέα του γλουταμινικού.

"Ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό ασθενών με κατάθλιψη εμφανίζει απώλεια ανταπόκρισης κατά τη διάρκεια της αντικαταθλιπτικής θεραπείας", γράφουν ο Chunfeng Xiao του Εθνικού Κέντρου Κλινικής Έρευνας για τις Ψυχικές Ασθένειες στο Νοσοκομείο Beijing Anding στο Πεκίνο της Κίνας και οι συνεργάτες του.

Σε μια πιλοτική μελέτη, διερεύνησαν την επίδραση μιας εφάπαξ, μη ναρκωτικής δόσης εσκεταμίνης (S-εναντιομερές της κεταμίνης) στην αποτελεσματικότητα των από του στόματος χορηγούμενων αντικαταθλιπτικών σε ασθενείς με κυμαινόμενη ανταπόκριση στην αντικαταθλιπτική θεραπεία.

Στη μελέτη συμμετείχαν ενήλικες ασθενείς με κατάθλιψη, οι οποίοι αρχικά είχαν βιώσει σημαντική ανακούφιση από τα συμπτώματα με τη χρήση αντικαταθλιπτικών από το στόμα, αλλά αργότερα εμφάνισαν ξανά συμπτώματα παρά τη συνέχιση της αντικαταθλιπτικής θεραπείας.

Οι ασθενείς έλαβαν τυχαιοποιημένα είτε έγχυση εσκεταμίνης (0,2 mg/kg επί 40 λεπτά) είτε έγχυση μιδαζολάμης - παράγωγο της ομάδας των ιμιδαζοβενζοδιαζεπινών - (0,045 mg/kg επί 40 λεπτά).

Το πρωταρχικό καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν το ποσοστό ανταπόκρισης σε 2 εβδομάδες, που ορίζεται ως μείωση κατά 50% στην κλίμακα αξιολόγησης της κατάθλιψης Montgomery-Åsberg (MADRS).

Από τους 30 τυχαιοποιημένους ασθενείς, οι 29 ολοκλήρωσαν τη μελέτη. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Xiao, αναφέρουν ότι τα ποσοστά ανταπόκρισης μετά από 2 εβδομάδες ήταν σημαντικά υψηλότερα στην ομάδα που έλαβε θεραπεία με εσκεταμίνη συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου που έλαβε θεραπεία με μιδαζολάμη.

Ενώ το 66,7% των ασθενών στην ομάδα της εσκεταμίνης παρουσίασε μείωση της βαθμολογίας MADRS κατά 50%, μόνο το 6,7% αφορούσε την ομάδα ελέγχου (p<0,001).

Οι συμμετέχοντες στη μελέτη στην ομάδα της εσκεταμίνης είχαν επίσης σημαντικά μεγαλύτερη μείωση της βαθμολογίας MADRS σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου που έλαβαν θεραπεία με μιδαζολάμη (15,7 έναντι 3,1, p<0,001).

Στη μελέτη αυτή δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές παρενέργειες. Δεν υπήρξαν αναφορές για επιδράσεις που προκαλούσαν ψύχωση ή κλινικά σημαντικά συμπτώματα μανίας.

Οι συγγραφείς της μελέτης καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι "μια εφάπαξ έγχυση εσκεταμίνης θα μπορούσε να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των από του στόματος χορηγούμενων αντικαταθλιπτικών στην αντιμετώπιση της κυμαινόμενης θεραπευτικής ανταπόκρισης και με καλό προφίλ ασφάλειας".

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Βλεφαροπλαστική: Σε ποιον γιατρό θα πρέπει να απευθυνθείτε
Eπικίνδυνες oι επεμβάσεις έναν χρόνο μετά από καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό
Μ. Χειμώνας στην ημερίδα του iatronet.gr: Παγκόσμιο φαινόμενο οι ελλείψεις φαρμάκων