Αγγλικός όρος

consent form

Ορισμός

Νομικό έγγραφο, με ημερομηνία και υπογεγραμμένο από έναν ασθενή και τον επιβλέποντα ιατρό του, το οποίο δηλώνει ότι ο ασθενής έχει συμβουλευθεί σχετικά με τη φροντίδα που πρόκειται να λάβει. Το έγγραφο πρέπεινα καθορίζειτη φύση της παρακολούθησης καιτα προτεινόμενα οφέλη και κινδύνους. Εάν η παρακολούθηση περιλαμβάνει επεμβατική διαδικασία, το έγγραφο πρέπεινα παρέχει επαρκείς λεπτομέρειες ως προς τη διαδικασία, έτσι ώστε ένας λογικός άνθρωπος να μπορεί να αποφασίσει εάν ενδιαφέρεται να προχωρήσει. Πρέπει επίσης να καταγράφονται οι κίνδυνοιτης διαδικασίας καθώςκαι εκείνοιπου υπάρχουν εάν δεν ακολουθηθεί. Πρέπει επίσης να απαριθμηθούν εναλλακτικές της διαδικασίας. Πρέπει να διατυπωθούν στο έγγραφο με σαφήνεια οποιοιδήποτε ειδικοί όροιή συνθήκες. Το έγγραφο επικυρώνεται όταν αναγραφεί η ημερομηνία και υπογραφεί από όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη.