Αγγλικός όρος

side effect

Ορισμός

Δράση ή επίδραση φαρμάκου διαφορετική από την επιθυμητή. Συνήθως είναι ένα μη επιθυμητό αποτέλεσμα, όπως ναυτία, κεφαλαλγία, αύπνία, εξάνθημα, σύγχυση, ζάλη, ή ανεπιθύμητη αλληλεπίδραση με άλλο φάρμακο.