Αγγλικός όρος

estrus cycle

Ορισμός

Η ακολουθία από την έναρξη μιας περιόδου οίστρου μέχρι την έναρξη της επόμενης. Περιλαμβάνει τον προ-οίστρο, τον οίστρο και το μεθοίστρο, ακολουθούμενο από μια βραχεία περίοδο απραξίας, που καλείται διοίστρος.