Ελέγχει την κινητικότητα της τυμπανικής μεμβράνης και την λειτουργία του μέσου ωτός.
Για το σκοπό αυτό χορηγείται αέρας υπό πίεση στον έξω ακουστικό πόρο και καταγράφεται το Τυμπανόγραμμα, που είναι καμπύλη της ενδοτικότητας της τυμπανικής μεμβράνης σε διαφορετικές πιέσεις αέρος.

Προετοιμασία:
Απαιτείται πολύ καλή καθαριότητα των αυτιών.