Τα Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στις μέρες μας είναι δυστυχώς ενταγμένα περισσότερο σε ένα απαρχαιωμένο σύστημα διαχείρισης – διοίκησης και λιγότερο σε ένα σύγχρονο μοντέλο αυτοδιοίκησης και παραγωγής υπηρεσιών.

Αποτέλεσμα αυτού, οι διοικήσεις των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων να λειτουργούν περισσότερο ως διεκπεραιωτές καταστάσεων και καθημερινών προβλημάτων και λιγότερο ως ηγέτες που θα προσαρμόσουν τις ανάγκες τους στο σύγχρονο περιβάλλον των προκλήσεων και των συνεχόμενων μεταβολών.

Η σύγχρονη διοίκηση των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων θα πρέπει αφενός μεν να προσαρμόζεται στο δημόσιο χαρακτήρα της απρόσκοπτης και συνεχούς παροχής του κοινωνικού αγαθού της Υγείας και αφετέρου θα πρέπει να διαχειρίζεται με αποτελεσματικό τρόπο τα οικονομικά της στοιχεία ώστε να πετύχει την αυτοτροφοδότησή τους με βάση τους διατιθέμενους πόρους αλλά και των άλλων εσόδων που θα μπορούσαν να αποκομίσουν.

Στο πλαίσιο αυτό, η σύγχρονη διοίκηση των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων θα πρέπει να βασίζεται σε δυο θεμελιώδεις πυλώνες :

1.   Διοίκηση αξιοποιώντας σύγχρονα επιχειρησιακά εργαλεία όπως:

α. Ετήσιο αλλά και τριετές επιχειρησιακό πλάνο (business plan) όλων των διεργασιών που θα δομείτε συμμετοχικά από όλους τους παραγωγικούς φορείς– εργαζόμενους του Νοσοκομείου. Ειδικά κατάρτιση και παρακολούθηση προϋπολογισμών,

β. Διοίκηση με βάση κλινικά και οικονομικά αποτελέσματα. Ειδική προετοιμασία των δομών ώστε αποτελεσματικά να αντιμετωπίζουν τα χρόνια νοσήματα που αποτελούν την υγειονομική βόμβα της εποχής,

γ. Διοίκηση ολικής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών και δημιουργία πλαισίου ανάπτυξης και καλλιέργειας μιας «κουλτούρας ποιότητας» με αρχές, όραμα και αποστολή,

δ. Κατάρτιση και παρακολούθηση προμηθειών,

ε. Βελτίωση των αμοιβών προσωπικού με στόχο την παρακίνησή του για την αύξηση της απόδοσής του, σύμφωνα με τους τιθέμενους στόχους από όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Ιδρύματος,

στ. Εισαγωγή ολοκληρωμένων νοσοκομειακών πληροφοριακών συστημάτων στο διοικητικό, κλινικό και εργαστηριακό υποσύστημα του νοσοκομείου-Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή

ζ. Εφαρμογή και τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος,

η. Εφαρμογή συστήματος κοστολόγησης τόσο σε επίπεδο κέντρου κόστους (ιατρικό τμήμα, εργαστήριο κλπ), όσο και σε επίπεδο φορέα κόστους (ΚΕΝ),

θ. Ενίσχυση του θεσμού του εσωτερικού ελέγχου, με δημιουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Νοσοκομείο και με παράλληλη επέκταση του ελέγχου σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων, όπως οι ιατρικές και όχι μόνο στις λογιστικό-οικονομικές λειτουργίες

2.   Λειτουργώντας με τις αρχές του σύγχρονου HR

α. Αναβάθμιση του θεσμού και του ρόλου (με βελτίωση ίσως και του νομοθετικού πλαισίου για την επιλογή) του Διευθυντή/τρια Ιατρικής Υπηρεσίας που θα τον καθιστά ηγέτη στην διαχείριση των ιατρικών πράξεων και όχι απλό διεκπεραιωτή τους.

β. Στο ίδιο μήκος απαιτείται αναβάθμιση του ρόλου του Διευθυντή/τρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Με τον τρόπο αυτό το τρίγωνο διοικητή- διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας- διευθυντή νοσηλευτικής υπηρεσίας θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος μιας αποτελεσματικής διοίκησης του Νοσηλευτικού Ιδρύματος

γ. Αξιολόγηση του προσωπικού με στόχο την εξέλιξη του και την προαγωγή κινήτρου.