Τον τρόπο και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να ξεκινάει η πρακτική άσκηση των αποφοίτων από τις Φαρμακευτικές Σχολές της Χώρας, περιγράφονται σε εγκύκλιο που εκδόθηκε από το υπουργείο Υγείας.

Στην εγκύκλιο της Διεύθυνσης Επαγγελματιών Υγείας, που παρατίθεται πιο κάτω, αναφέρεται πως η διαδικασία έναρξης της πρακτικής, που αφορά τους αποφοίτους των Σχολών της επικράτειας, είναι η εξής:

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (παρ. 12 του άρθρου 33 του νόμου 4009/2011, ΦΕΚ 195 Α ́), ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται τίτλος σπουδών όταν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων.

Με βάση τη διάταξη αυτή, έχει εκδοθεί από το υπουργείο Υγείας παλαιότερη εγκύκλιος, η οποία επίσης παρατίθεται πιο κάτω, με θέμα "Έκδοση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος με προσκόμιση βεβαίωσης περάτωσης σπουδών".

Με την απόφαση 366/1994 του Συμβουλίου της Επικρατείας ορίζεται πως ο φοιτητής καθίσταται πτυχιούχος από την ημερομηνία κατά την οποία ο αρμόδιος εξεταστής του τελευταίου απαιτούμενου για τη λήψη του πτυχίου του μαθήματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, βεβαιώνει ότι εξετάστηκε επιτυχώς στο μάθημα αυτό.

Όλα αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι έχει συγκεντρώσει τον προβλεπόμενο, από το πρόγραμμα αυτό, αριθμό διδακτικών μονάδων.

Βεβαίωση

Από τα παραπάνω προκύπτει πως μπορεί να εγκριθεί η έναρξη της πρακτικής άσκησης των αποφοίτων των Φαρμακευτικών Σχολών της Χώρας με την προσκόμιση βεβαίωσης περάτωσης ή βεβαίωσης ολοκλήρωσης σπουδών από τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου.

Τονίζεται, δε, πως μετά τη λήψη του πτυχίου ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο του.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες