Αγγλικός όρος

stretch weakness

Ορισμός

Η φαινομενική αδυναμία ενός μυ που οφείλεται σε παρατεταμένη τοποθέτησή του σε επιμηκυσμένη θέση, γεγονός που μετατοπίζει την καμπύλη μήκους-τάσης του μυός προς τα δεξιά. Μια μορφή αδυναμίας λόγω θέσης. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται όταν η ισχύς του επιμηκυσμένου μυός είναι περιορισμένη, όταν εξετάζεται σε σχετικά βραχεία θέση.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Πρέπει να δίνεται προσοχή κατά την τοποθέτηση του ασθενούς για την εξέταση της μυϊκής του ισχύος. Για να εκτιμηθεί η μυϊκή ισχύς με ακρίβεια, οι μυς πρέπει να εξετάζονται στις λειτουργικές ή ιδανικές τους θέσεις ή σε όλο το εύρος της κίνησης τους.

Κύριος όρος

weakness