Σημαντικό γεγονός για την αγορά της Πληροφορικής Υγείας, αποτελεί η ίδρυση και λειτουργία, του Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ).

Ο «ΕΣΠΥ» είναι μια επιστημονική και επαγγελματική ένωση η οποία επιδιώκει τη συλλογή, ανάπτυξη, ταξινόμηση και διάδοση υπηρεσιών, μεθόδων, πρακτικών και προϊόντων μέσω της δικτύωσης, διασύνδεσης, εκπαίδευσης και μεταφοράς εμπειριών, στους Τομείς της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν συντελεσθεί, ιδιαίτερα, την τελευταία δεκαετία, σε συνδυασμό με τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, αλλά και αναμένεται να διαμορφωθούν τα χρόνια που ακολουθούν, έχουν επιφέρει (και αναμένεται να επιφέρουν ακόμη περισσότερο) σημαντικές επιπτώσεις σε δύο κρίσιμους και καθοριστικούς τομείς. Τον τομέα της Υγείας και τον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης.
Από όλους τους τομείς της κυβερνητικής σφαίρας, οι τομείς της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελούν τομείς ‘’καθημερινότητας’’. Τομείς δηλαδή με τους οποίους ο κάθε πολίτης της χώρας, έρχεται σε άμεση επαφή, συνεισφέρει σε αυτούς κατά το μεγαλύτερο μέρος του βίου του, προσδοκά σε και από αυτούς και γενικά έχει την απαίτηση να απολαμβάνει των υπηρεσιών τους, στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Ακριβώς αυτός ο ρόλος τους, τους έχει καταστήσει διεθνώς σαν τομείς συνεχούς έρευνας, καινοτομικών εξελίξεων και διαρκούς ανάπτυξης.

Στα πλαίσια αυτά λοιπόν συγκροτήθηκε η πρωτοβουλία ίδρυσης του «ΕΣΠΥ», με στόχο την δικτύωση και ανταλλαγή των γνώσεων και εμπειριών επιστημόνων, λειτουργών και πολιτών που ενδιαφέρονται για την προώθηση και εφαρμογή των αρχών της σύγχρονης δυναμικής οργάνωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σκοπός του «ΕΣΠΥ» λοιπόν είναι η συγκρότηση μιας ισχυρής κοινότητας , σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και εμπειρίες, η οποία :
• να συμβάλλει καθοριστικά στην επαγγελματική, κοινωνική και προσωπική προαγωγή των μελών του,
• να διασυνδέει τα μέλη του με τις ανάλογες αγορές, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,
• να συνδράμει την πολιτεία στη χάραξη και σχεδιασμό πολιτικών υγείας και κοινωνικής ασφάλισης,
• να προτείνει σε αρμόδια κυβερνητικά όργανα μεθόδους οργάνωσης ή αναδιοργάνωσης, οι οποίες να συντελούν στην βελτίωση της αποδοτικότητας και ανταποδοτικότητας των σχετικών υπηρεσιών,
• να συνεργάζεται με επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις καθώς και πανεπιστημιακά ιδρύματα για την ανάπτυξη καινοτομικών πλαισίων, υπηρεσιών και προϊόντων,
• να δικτυωθεί με ανάλογα ινστιτούτα, φορείς και οργανώσεις του εξωτερικού για αξιολόγηση, υιοθέτηση και μεταφορά στο ελληνικό γίγνεσθαι, βέλτιστων πρακτικών.

Ο αρχικός ιδρυτικός πυρήνας του «ΕΣΠΥ» αποτελείται από δέκα φορείς με μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση σε τεχνολογίες και συστήματα πληροφορικής στους Τομείς της Υγείας & Κοινωνικής Ασφάλισης τόσο Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Ο «ΕΣΠΥ» έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες και δέχεται την εγγραφή νέων μελών, τα οποία μπορούν πλέον να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες ανάπτυξης και εξέλιξής του.

συμμετοχής εδώ). Ως μέλη μπορούν να εγγραφούν φυσικά και νομικά πρόσωπα τόσο ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα που ασχολούνται με την πληροφορική στον τομέα της υγείας.